Prohlášení o ochraně soukromí

Oznámení o ochraně osobních údajů

Naposledy aktualizováno 29. května 2018

Vaše důvěra je pro nás důležitá.

Chceme, abyste byli informováni, jaké osobní údaje o vaší osobě při vašich interakcích se společností GlaxoSmithKline a dalšími společnostmi skupiny GSK (dále také „GSK“, „my“, „nás“, „naše“) shromažďujeme, jak s vašimi osobními údaji nakládáme a jak tyto údaje zabezpečujeme.

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů vysvětluje:

Obsah

 1. jaké údaje o vás shromažďujeme
 2. jak vaše osobní údaje používáme
 3. na jakém základě vaše osobní údaje používáme,
 4. jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme,
 5. že vaše osobní údaje můžeme sdílet s dalšími stranami a předávat je do dalších zemí,
 6. jak vaše osobní údaje chráníme,
 7. jaká jsou vaše práva týkající se vašich osobních údajů,,
 8. jak postupovat, pokud nám své osobní údaje nechcete poskytovat,
 9. jak používáme cookies a kde můžete získat další informace.

 

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času změnit. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat jeho aktuální znění.

Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte nás prostřednictvím některého z kontaktů uvedených v oddíle Kontaktujte nás níže.

Jaké osobní údaje shromažďujeme

Používáte-li tyto webové stránky, shromažďujeme o vás následující osobní údaje:

 • informace, které nám poskytnete, jako například:
  • vaše jméno a kontaktní informace
  • e-maily odeslané GSK
  • obsah registračního formuláře, který vyplňujete při registraci do webcastu
  • vaše odpovědi v průzkumech, kterých se rozhodnete zúčastnit
 • technické informace, například informace obsažené v cookies, jako například:
  • údaje o vašich aktivitách, například kdy jste na těchto webových stránkách vyplnili formulář,
  • informace týkající se vašich návštěv těchto stránek včetně informací o typu prohlížeče a operačním systému, který používáte, času přístupu, o navštívených stránkách, odkazech, na něž jste klikli, vaší IP adrese a informace o stránkách, ze kterých jste na tento web přišli a na které z tohoto webu odcházíte,
  • sledovací pixely sociálních sítí, které umožňují platformám, jako jsou Facebook či Twitter, interagovat s těmito webovými stránkami a poskytovat zpětnou vazbu týkající se vaší činnosti,
  • informace o vašem zařízení včetně jedinečného identifikátoru zařízení, informací o modelu hardwaru, operačním systému a jeho verzi a informací o mobilní síti.

Osobní údaje, které shromažďujeme při monitorování dalších webových stránek, mohou obsahovat vaše veřejně dostupné osobní údaje, například pokud monitorujeme digitální diskuse na veřejných platformách s cílem zjistit, jak se lidé vyjadřují o nás nebo o farmaceutickém průmyslu obecně. Můžeme také spojovat informace, které o vás máme z různých zdrojů.

Osobní údaje, které shromažďujeme, když nahlásíte možné vedlejší účinky spojené s některým z našich výrobků, mohou zahrnovat například informace o vašem pohlaví, datu narození nebo zdravotním stavu.

  

Jak používáme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje můžeme používat k následujícím účelům:

 • K poskytování dalších informací a služeb včetně následujícího:
  • online akce jako jsou například webcasty
  • naše tiskové zprávy
  • oznámení o volných pracovních pozicích
  • finanční výsledky
  • tipy a užitečné informace a propagační sdělení o našich výrobcích a službách. V případech, kdy je to vyžadováno zákonem, si vždy vyžádáme váš souhlas s použitím vašich osobních údajů k marketingovým účelům.
 • Ke kontaktu a komunikaci s vámi včetně následujícího:
  • reakce na vaše požadavky (například v případě, kdy se ucházíte o zaměstnání),
  • poskytování důležitých oznámení a aktualizovaných informací týkajících se například změn v našich podmínkách a zásadách, upozornění bezpečnostního charakteru a zasílání administrativních sdělení.
 • K našemu podnikání včetně následujícího:
  • reakce na vaše hlášení možných vedlejších účinků spojených s některým z našich výrobků a sledování bezpečnosti našich výrobků,
  • zajišťování souladu s platnými zákony, předpisy a pokyny,
  • zajišťování souladu s rozhodnutími nebo požadavky regulačních orgánů, státních úřadů, soudů a orgánů činných v trestním řízení,
  • vyšetřování činností uživatelů, které jsou škodlivé nebo v rozporu se zákonem, a přijetí příslušných opatření.
 • Ke zlepšování naší každodenní činnosti včetně následujícího:
  • pro interní účely, jako je audit, analýza dat či výzkum, které nám pomáhají poskytovat a zlepšovat digitální platformy GSK, jejich obsah a služby poskytované jejich prostřednictvím,
  • ke sledování a analýze trendů týkajících se využití našich výrobků a služeb a souvisejících činností, abychom zjistili, o které součásti našich digitálních platforem a služeb je největší zájem, a mohli jsme zlepšovat podobu i obsah našich platforem,
  • pro zlepšení našich výrobků a služeb a naší komunikace s vámi,
  • abychom (v příslušných případech) zajistili, že na vás máme aktuální kontaktní údaje.

 

Na jakém základě vaše osobní údaje používáme

Zákon o ochraně osobních údajů stanoví několik různých důvodů, proč společnosti mohou přistoupit ke shromažďování a využívání vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje používáme z následujících důvodů:

 • Pro legitimní účely našeho podnikání: Vaše osobní údaje používáme, aby naše komunikace s vámi byla relevantnější a lépe přizpůsobená vašim potřebám a aby vaše zkušenost s našimi výrobky a službami byla co nejpřínosnější a nejefektivnější. Vaše osobní údaje nám také v rámci našeho podnikání a snahy o jeho zlepšování pomáhají minimalizovat výpadky v poskytovaných službách.
 • K plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou: Abychom mohli poskytnout výrobek nebo službu, kterou požadujete, může být z naší strany nutné zpracování vašich osobních údajů.
 • K plnění našich zákonných povinností a dalších požadavků na informace: Je pro nás důležité, abychom dokázali zajistit dodržování zákonů, předpisů a pokynů, jakož i uspokojit další požadavky týkající se údajů, jak je zde uvedeno. Ovlivňují způsob našeho podnikání a pomáhají nám učinit naše výrobky a služby co nejbezpečnějšími.
 • Udělili jste svůj souhlas: Čas od času budeme muset získat váš souhlas, abychom mohli používat vaše osobní údaje z jednoho či více výše uvedených důvodů. Více informací o právech, která máte, pokud na základě vámi uděleného souhlasu zpracováváme vaše údaje, najdete v oddíle „Vaše práva týkající se vašich osobních údajů“.

 

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat

Vaše osobní údaje budeme vždy uchovávat po zákonem stanovenou dobu, příp. po dobu, kterou si vyžádá soudní řízení nebo vyšetřování týkající se GSK. Jinak budeme vaše osobní údaje uchovávat:

 • tak dlouho, jak dlouho to bude zapotřebí, abychom vám zajistili přístup k vámi požadovaným službám,
 • pokud jste se na nás obrátili s dotazem nebo požadavkem, pak po dobu nutnou k tomu, abychom vám mohli na dotaz odpovědět nebo váš požadavek vyřídit.

  

Vaše osobní údaje někdy sdílíme s dalšími stranami a předáváme je do dalších zemí.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s následujícími subjekty:

 • členové skupiny GSK a
 • následující důvěryhodné třetí strany:
  • naši obchodní zástupci a dodavatelé včetně dodavatelů technologických služeb, jako je analýza dat, hostingová a technická podpora,
  • naši profesionální poradci, auditoři a obchodní partneři,
  • regulační orgány, státní úřady, orgány činné v trestním řízení,
  • další třetí strany v souvislosti s reorganizací naší společnosti nebo kterékoli z jejích částí.

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány společností GSK, jejími pobočkami a důvěryhodnými dodavateli GSK (třetími stranami) mimo vaši zemi. Zákony o ochraně osobních údajů v zemích, kam jsou vaše osobní údaje převáděny, nemusí být stejné nebo nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany jako zákony ve vaší zemi.

Uplatníme příslušná opatření, abychom zajistili, že vaše osobní údaje zůstanou v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a soukromí chráněny a zabezpečeny i při předávání mimo vaši zemi. Mezi tato opatření patří dohody o předávání údajů obsahující standardní doložky o ochraně osobních údajů, příp. Závazná vnitropodniková pravidla GSK. Více informací o dohodách o předávání údajů naleznete zde a více informací o Závazných vnitropodnikových pravidlech GSK zde.

 

Ochrana vašich osobních údajů

V souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a soukromí používáme za účelem ochrany vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, použitím, zveřejněním, pozměněním nebo zničením řadu bezpečnostních opatření a technologií. Když např. sdílíme vaše osobní údaje s externími dodavateli, můžeme uzavřít písemnou dohodu, která dodavatele zavazuje nakládat s vašimi údaji jako s důvěrnými, a také můžeme zavést příslušná bezpečnostní opatření za účelem zabezpečení vašich údajů.

Přenos informací z vaší strany k nám prostřednictvím internetu nebo připojení k mobilní telefonní síti nemusí být zcela bezpečný a jakýkoli takový přenos realizujete na své vlastní riziko.

 

Webové stránky, které nevlastníme ani nekontrolujeme

Čas od času můžeme poskytovat odkazy na webové stránky nebo mobilní aplikace, které nejsou v našem vlastnictví ani pod naší kontrolou. Toto Oznámení o ochraně osobních údajů se na takovéto webové stránky nevztahuje. Pokud se rozhodnete uvedené webové stránky používat, přečtěte si prosím zákonná prohlášení týkající se ochrany osobních údajů uvedená na webových stránkách nebo mobilních aplikacích, na nichž se pohybujete, abyste se seznámili s jejich zásadami ochrany osobních údajů. 

Vaše práva týkající se vašich osobních údajů

Zákony o ochraně osobních údajů vám poskytují řadu práv týkajících se vašich osobních údajů.

Můžete mít nárok:

 • požádat společnost GSK o zpřístupnění svých osobních údajů, které o vás má GSK k dispozici,
 • požádat o opravu, popř. vymazání svých osobních údajů,
 • požádat o omezení zpracování svých osobních údajů nebo vznést námitku vůči takovému zpracování,
 • odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů (pokud GSK zpracovává vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu),
 • vyžádat si předání osobních údajů, které jste poskytli společnosti GSK, ve strojově čitelné podobě vám nebo jiné organizaci,
 • podat stížnost místnímu úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud byla vaše práva na ochranu osobních údajů porušena nebo jste v důsledku nezákonného zpracování svých osobních údajů utrpěli újmu.

Pokud byste chtěli svá práva uplatnit, obraťte se na nás způsobem uvedeným níže v oddíle Kontaktujte nás.

 

Co když nám své osobní údaje poskytnout nechcete

Pokud je vám nabídnuta možnost sdílet s námi vaše osobní údaje, máte vždy možnost takové sdílení odmítnout.

Vznesete-li námitku vůči zpracování osobních údajů, nebo pokud jste dali souhlas se zpracováním svých osobních údajů a později jste se jej rozhodli odvolat, budeme vaše rozhodnutí v souladu s našimi zákonnými povinnostmi respektovat. Mohlo by to znamenat, že nebudeme moci provádět činnosti nezbytné k dosažení příslušných účelů, jak je uvedeno výše v oddíle „Jak používáme vaše osobní údaje“, příp. nebudete moci využívat námi nabízené služby a výrobky.

 

Cookies a jiné technologie

Tyto webové stránky používají technologii tzv. „cookies“ umožňující webovým stránkám rozpoznat vás jako jednotlivce a reagovat na vás. Cookies můžete dle své vlastní volby přijmout, nebo odmítnout.

Jestliže se rozhodnete cookies odmítnout, nemusí všechny prvky těchto webových stránek fungovat tak, jak bylo zamýšleno, což může ovlivnit jejich používání. Více informací o našem používání cookies najdete v našich Pravidlech užívání cookies.

 

Kontaktujte nás

Máte-li k tomuto Oznámení o ochraně osobních údajů jakékoli dotazy nebo požadavky, nebo byste rádi uplatnili svá práva, obraťte se prosím prostřednictvím níže uvedených kontaktních informací na místní pobočku GSK.

Velká Británie:

Chcete-li kontaktovat GSK ve Velké Británii, volejte 0808-234-6680.

Spojené státy

Chcete-li kontaktovat GSK v USA, volejte 1-866-475-3844.

Zbytek světa:

Kontaktní informace jednotlivých zemí lze nalézt v našem celosvětovém kontaktním adresáři.

 

Správce údajů

 Správcem vašich osobních údajů jsou GlaxoSmithKline Services Unlimited a pobočka společnosti GlaxoSmithKline v zemi, pro niž jsou tyto webové stránky určeny.

Seznam poboček GSK a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů EU pro GSK najdete zde. 

 

Content Lab NP-CZ-NA-WCNT-200003, připraveno v únoru 2020