Společnost GSK přijímá další kroky k rozšíření dostupnosti léčiv v nejchudších zemích světa

31. března před zasedáním panelu na vysoké úrovni OSN pro přístup k léčivům představil CEO společnosti GSK Sir Andrew Witty soubor kroků, jejichž cílem je napomoci tomu, aby se inovativní léky společnosti GSK dostaly k většímu počtu lidí v nejchudších zemích světa. Společnost GSK přijala jasný závazek zlepšovat zdravotní péči prostřednictvím vývoje inovativních nových léků a zlepšováním jejich dostupnosti po celém světě.

V posledních osmi letech přijala společnost opatření v několika oblastech, včetně odstupňovaných cen, budování zdravotní infrastruktury, sdílení údajů a inovativních partnerství. Společnost GSK si je vědoma toho, že zlepšení celosvětové dostupnosti léků vyžaduje flexibilní a mnohotvárný přístup k ochraně duševního vlastnictví. Duševní vlastnictví na jedné straně stimuluje a podporuje trvalé investice do výzkumu a vývoje, na straně druhé je však společnost GSK přesvědčena, že flexibilita v oblasti duševního vlastnictví může pomoci s řešením palčivých zdravotních problémů v rozvojových zemích.

Vedena touto perspektivou směřuje společnost GSK svůj odstupňovaný přístup k podávání patentových přihlášek a úsilí o dodržování patentů tak, aby míra ochrany duševního vlastnictví odrážela hospodářskou vyspělost dané země.

Společnost GSK nebude podávat patentové přihlášky na léky v nejméně rozvinutých zemích a v zemích s nízkými příjmy, aby existovaly jasné záruky pro společnosti, které vyrábějí a do těchto zemí dodávají generické verze léků společnosti GSK. V zemích s nižšími středními příjmy společnost GSK patentové přihlášky podávat bude, ale bude se snažit nabízet a udělovat licence, aby umožnila dodávky generických verzí svých léků po dobu deseti let.

Společnost GSK zamýšlí v těchto zemích požadovat jen malý podíl z prodeje. Nabídka se bude po toto období týkat i zemí, v nichž se hospodářský růst zrychlí a překročí výši nižšího středního příjmu. V zemích s vysokými příjmy, vyššími středními příjmy a v zemích G20 bude společnost GSK uplatňovat patentovou ochranu v plné výši.

Tyto změny se týkají i všech léků společnosti GSK uvedených na seznamu základních léčiv Světové zdravotnické organizace.

Dále společnost GSK představila svůj záměr chránit budoucí portfolio výrobků určených k léčbě rakoviny prostřednictvím patentového sdružení a spolu s organizací Medicines Patent Pool (MPP) bude tuto koncepci nadále analyzovat, aby pomohla řešit rostoucí zátěž rakovinných onemocnění v rozvojových zemích. Společnost GSK by byla první firmou, která by takový krok podnikla.

Od svého založení v roce 2010 organizace MPP úspěšně zrychluje přístup k lékům na HIV, tuberkulózu a hepatitidu C v zemích s nízkými a středními příjmy prostřednictvím dobrovolných licenčních ujednání. Pokud by se tento přístup rozšířil i na onkologické léky, bylo by možné zajistit dostupnost generických verzí imunoonkologické a epigenetické léčby budoucí generace, na kterých pracuje společnost GSK a které jsou nyní ve fázi klinického vývoje, v nejméně rozvinutých zemích, v zemích s nízkými příjmy a v některých zemích se středními příjmy, pokud regulační orgány udělí povolení.

Společnost GSK bude také pracovat na tom, aby byly zdarma zpřístupňovány informace o stávajících i budoucích patentech. Sir Andrew Witty k tomu uvedl: "Ochrana duševního vlastnictví je zásadní součástí inovací v oblasti zdravotní péče, protože zajišťuje nutné pobídky pro investice do výzkumu, abychom mohli vyvíjet nové formy léčby, které mohou pomoci lidem po celém světě.

Duševní vlastnictví samo o sobě překážkou dostupnosti léků není. Uznáváme však, že celosvětové problémy v oblasti zdravotní péče od nás vyžadují, abychom byli flexibilní a reagovali na různé potřeby, především proto, že stále větší zátěž na rozdíl od infekčních nemocí představují onemocnění nepřenosná. Neustále hledáme způsob, jak by společnost GSK mohla i nadále přispívat k lepší dostupnosti léčiv.

Zkušenosti společnosti GSK s organizací Medicines Patent Pool v případě našeho nejnovějšího léku na HIV a jednoho z našich komerčně nejúspěšnějších přípravků nás přesvědčují o tom, že lepší dostupnost, náležité pobídky pro inovaci a dosažení obchodních úspěchů mohou jít ruku v ruce. Cílem změn, které chystáme, je nastolit co nejjednoznačnější a nejjednodušší pravidla pro výrobce generických léčiv, aby mohli dodávat generické verze léků společnosti GSK do nejméně rozvinutých zemí a do zemí s nízkými a nižšími středními příjmy. Různorodé problémy týkající se zlepšování zdravotní péče v rozvojových zemích nemohou být vyřešeny změnou systémů patentů a ochrany duševního vlastnictví.

Aby mohlo například dojít ke zlepšení v případě rakovinných onemocnění v rozvojových zemích, je nutné zajistit lepší financování, screening a diagnostiku, více specializovaných lékařů a lepší nemocniční služby a také lepší přístup k léčbě. Jsme však přesvědčeni, že opatření, která jsme dnes představili, budou dalším příspěvkem společnosti GSK ke zlepšení přístupu k účinné zdravotní péči v celosvětovém měřítku.“

Realizace těchto návrhů bude záviset na místní legislativě. Společnost GSK nyní tyto změny projedná se svými partnery v oblasti udělování licencí a společného vývoje. Vysoký panel OSN pro přístup k léčivům, který svolal generální tajemník OSN Ban Ki-moon, je platformou odborníků z různých oblastí zdravotnictví, veřejného zdraví, lidských práv a práva obecně, kteří zvažují různé formy přístupů na podporu inovací a přístupu ke zdravotní péči po celém světě.

CZ/CPR/0002/16