Zkvalitňujeme způsoby spolupráce se zdravotnickými odborníky v Evropě

V rámci našeho odvětví jsme průkopníky, neboť se snažíme změnit způsob spolupráce se zdravotnickými odborníky tak, aby veškerá naše rozhodnutí vycházela ze zájmů pacientů.

V Evropě stejně jako v celém světě společnost stále běžněji očekává, že se firmy, organizace i jednotlivci budou chovat transparentně. To platí i pro vztahy mezi farmaceutickým průmyslem, zdravotnickými odborníky a zdravotnickými organizacemi, jejichž veškerá vzájemná interakce by měla být čestná a transparentní. 

Význam spolupráce mezi farmaceutickým průmyslem a zdravotnickými odborníky

Spolupráce mezi farmaceutickými společnostmi, regulatorními orgány, zdravotnickými odborníky, zdravotnickými organizacemi i pacienty je pro setrvalé zkvalitňování zdravotní péče nezbytná. Naše vzájemné vztahy již pomohly vytvořit mnoho inovativních léčiv a změnit dopad řady nemocí na lidské životy. Zdravotničtí odborníci vždy byli a budou cennými partnery společnosti GSK. Ze své pozice odborníků ve svých oborech nám poskytují bezprostřední vědecké a lékařské poznatky i zcela jedinečný vhled do péče o pacienty. Toto partnerství je bytostně důležité pro pokrok lékařské vědy, neboť nám pomáhá uspokojovat rozmanité potřeby pacientů a požadavky na veřejné zdraví. 

Podpora větší transparentnosti v Evropě

V několika posledních letech jsme začali v řadě zemí zveřejňovat jednotlivé i souhrnné informace o veškerých převodech hodnot ve prospěch zdravotnických odborníků i zdravotnických organizací. V Evropě se to týká Dánska, Francie, Portugalska, Nizozemska, Slovenska a Velké Británie. V širším mezinárodním měřítku se k těmto zemím řadí také Austrálie, Japonsko či Spojené státy. Iniciativa organizace EFPIA ke zveřejňování informací vychází z těchto jednotlivých iniciativ a je součástí obecného vývoje směřujícího k větší transparentnosti.

V rámci kodexu EFPIA o zveřejňování informací se signatáři zavázali od roku 2016 zveřejňovat jednotlivě a jmenovitě veškeré převody hodnot ve prospěch zdravotnických odborníků a zdravotnických organizací, které souvisejí s předepisováním léků (zveřejňování souhrnných informací má být pouze výjimkou). K takovým převodům hodnot patří například sponzorování cestovních nákladů a registračních poplatků na lékařské kongresy, konzultantské odměny zdravotnickým odborníkům za přednášky či předsednictví na různých setkáních, nebo granty ve prospěch zdravotnických organizací. Převody hodnot ve prospěch zdravotnických odborníků a zdravotnických organizací na aktivity související s výzkumem a vývojem se budou zveřejňovat v souhrnném součtu. 

První údaje bylo třeba zveřejnit do 30. června 2016, a to za všechny platby uskutečněné v roce 2015. Informace musely být zpřístupněny na veřejné platformě, kterou mohou být vlastní internetové stránky společnosti nebo, jak tomu bude v některých zemích, ústřední platforma obsahující údaje od různých společností. 

Náš postoj ke zveřejňování informací podle kodexu organizace EFPIA

Posledních deset let zaujímáme kritický postoj k tradičnímu odvětvovému modelu mimo jiné tím, že jsme jako první zvýšili transparentnost údajů z klinických zkoušek (včetně toho, že jsme se jako první přihlásili ke kampani All Trials), jako první jsme vyhlásili podporu organizacím pacientů a jako první jsme zrušili individuální prodejní cíle pro obchodní zástupce.

Na základě tohoto postoje se budeme také v praxi řídit kodexem EFPIA o zveřejňování informací. Uplatňujeme zásadu „bez souhlasu se zveřejněním žádná smlouva“, abychom umožnili a prosadili zveřejňování informací na individuální úrovni. V praxi to znamená, že:

  • V případech, kdy kodex EFPIA o zveřejňování informací vyžaduje individuální jmenovité zveřejnění informací, budeme aktivně usilovat o získání potřebného souhlasu od každého zdravotnického odborníka, s nímž spolupracujeme
  • S odborníky, od kterých souhlas nezískáme, spolupracovat nebudeme. V případech, kdy je souhlas udělen, ale následně odvolán, nebudeme s dotyčným odborníkem na činnostech upravených v individuální smlouvě o zveřejňování informací spolupracovat po dobu jednoho roku 

Nad rámec transparentnosti

Zavázali jsme se překročit rámec požadavků stanovených v kodexu EFPIA o zveřejňování informací a pokračovat v provádění dalších průkopnických změn v našem obchodním modelu*. Mezi nejaktuálnější změny patří motivační program pro naše obchodní zástupce vycházející z úrovně služeb poskytovaných zákazníkům a vědeckého poznání, nikoli z individuálních prodejních cílů. Od 1. ledna 2016 nevyplácíme odměny zdravotnickým odborníkům za přednášky o našich léčivých přípravcích na předpis nebo o onemocněních spadajících do této oblasti určené posluchačům, kteří mohou takové přípravky předepisovat nebo mít na jejich předepisování vliv.

Místo toho poskytujeme našim vlastním medicínským poradcům více času na to, aby se mohli s ostatními zdravotnickými odborníky dělit o své zkušenosti a odpovídat na jejich dotazy. Vyvíjíme také nové digitální aplikace fungující v reálném čase, jejichž cílem je zlepšit předávání lékařských informací zdravotnickým odborníkům, a poskytujeme nestranné financování nezávislým subjektům, které vybírají odborníky k účasti na lékařských kongresech pro účely lékařského vzdělávání.

Se zdravotnickými odborníky budeme i nadále spolupracovat a budeme je odměňovat za nepropagační činnost. Ta zahrnuje provádění klinického výzkumu a poskytování poradenství ohledně klinické závažnosti a vhodného způsobu sdělování výsledků našich výzkumů, jakož i identifikaci nových oblastí výzkumu.

Tento způsob spolupráce je zcela zásadní pro to, aby námi vyvíjené léky uspokojovaly potřeby pacientů. 

Co to bude znamenat pro pacienty?

Věříme, že naše pokračující úsilí o větší transparentnost a náš nový přístup ke spolupráci se zdravotnickými odborníky poskytne přesvědčivější důkaz o tom, že farmaceutický průmysl jedná v nejlepším zájmu pacientů, a umožní lepší pochopení významu spolupráce mezi farmaceutickými společnostmi a lékaři. 

*Kliknutím na odkaz opustíte webové stránky GSK Česká republika. Společnost GlaxoSmithKline s.r.o. nenese odpovědnost za další obsah.