Vztahy s odborníky ve zdravotnictví

Vztahy s odborníky ve zdravotnictví se řídí Zákonem o regulaci reklamy, Etickým kodexem EFPIA a AIFP a další relevantní českou legislativou, včetně výkladů SÚKL. Pro komunikaci s odborníky ve zdravotnictví společnost GSK používá buď principy tzv. Scientific Engagementu nebo principy Etického kodexu pro propagaci.

Cílem všech těchto norem a nařízení je zajistit, aby činnost GSK a interakce s odborníky ve zdravotnictví, s jiným zdravotnickým personálem, s vládními úředníky, se skupinami pacientů, s médii a s veřejností probíhala zodpovědným, etickým, profesionálním a zákonným způsobem. 

Scientific Engagement (SE)

Scientific Engagement (SE) je výraz pro interakce mezi GSK a externím prostředím za účelem výměny vědeckých a odborných informací se zaměřením na správný vývoj a používání našich produktů, porozumění způsobu léčby onemocnění a zlepšení péče o pacienty. Je to způsob sdílení vědeckých informací a dat s externím prostředím způsobem, který nemůže být považován za propagaci. 

SE zahrnuje tyto aktivity:

  • Odborné konzultace s klinickými experty
  • Vědecká komunikace týkající se našeho výzkumu a vývoje
  • Odborné interakce s laickou veřejností
  • Podpora medicínských vzdělávacích programů organizovaných třetími stranami 

Etický kodex pro propagaci reguluje tyto aktivity:

  • Vlastní propagační aktivity GSK
  • Navazování transparentních smluvních vztahů s odborníky ve zdravotnictví za účelem přednáškové činnosti
  • Sponzorování kongresů
  • Komunikace s odborníky ve zdravotnictví
  • Interakce s médii
  • Využívání digitálních médií

Navazování smluvních vztahů s odborníky ve zdravotnictví

Veškerá spolupráce mezi společností GSK a odborníky ve zdravotnictví či odborným zdravotnickým personálem (dále jen „odborník“) se řídí standardními operačními  postupy GSK, a to bez ohledu na to, zda je tato služba placená či poskytnutá bez honoráře.

Smluvní vztah s odborníkem ve zdravotnictví může být uzavřen pouze pro poskytnutí expertního poradenství nebo jiných expertních služeb, a to  pouze v případě, že společnost GSK identifikovala  jednoznačnou potřebu této služby a není ji schopna zajistit z vlastních interních zdrojů.

Počet odborníků angažovaných pro zajištění určité služby by měl být co nejnižší.

Před uzavřením smluvního vztahu s odborníkem je třeba zjistit, zda nedochází ke střetu zájmů nebo zda odborník nenaplňuje definici „vládního úředníka“. Teprve po vyloučení střetu zájmů a ověření, zda nebyla naplněna definice „vládního úředníka“, je možno přistoupit k uzavření smluvního vztahu s odborníkem.