Interakce s předepisujícími lékaři

V rámci veškeré naší interakce se zdravotnickými odborníky je naší prioritou pracovat transparentně, jednat čestně a vždy klást na první místo zájmy pacientů.

Farmaceutické společnosti hrají důležitou úlohu při poskytování přesných, vysoce kvalitních informací o léčivých přípravcích na předpis a vakcínách zdravotnickým odborníkům. Tento vztah je zásadní pro pokrok lékařské vědy a pomáhá uspokojovat potřeby pacienta a veřejného zdravotnictví. Jsme přesvědčeni, že tento vztah je zásadní pro pokrok lékařské vědy.
Jsme si rovněž vědomi rostoucí obavy z toho, že způsob, jakým tento sektor v současné době poskytuje informace a vzdělání zdravotnickým odborníkům, může být vnímán tak, že nevhodně ovlivňuje rozhodování o předepisování léků. Dokonce i pouhý dojem střetu zájmů může podkopat důvěru pacientů v informace o lécích, které jim poskytují lékaři, a tomu se musíme snažit zabránit.

Na konci roku 2013 jsme oznámili tři průlomové změny, jejichž cílem je reformovat způsob interakce se zdravotnickými odborníky tak, abychom tyto obavy rozptýlili.

Chceme, aby pacienti měli jistotu, že vždy, když jim příslušný zdravotnický odborník předepíše léčivý přípravek nebo vakcínu GSK, je toto rozhodnutí podloženo vědeckými a lékařskými znalostmi. 

Za prvé, zavedli jsme nová motivační opatření pro prodejce:

  • Od ledna 2015 již žádný prodejce GSK nebo jeho manažer není finančně motivován individuálními prodejními cíli. Naši prodejci jsou nyní odměňováni na základě svých odborných znalostí, na základě kvality služeb poskytovaných zdravotnickým odborníkům s cílem zlepšit úroveň péče o pacienta a na základě širšího souboru měřítek obchodní výkonnosti. 

Za druhé, podporujeme novými způsoby nezávislé lékařské vzdělávání: 

  • Jsme přesvědčeni o tom, že toto odvětví hraje významnou roli v podpoře poskytování lékařského vzdělávání, jehož cílem je informovat zdravotnické odborníky o onemocněních, jejich diagnostice a léčbě. Náš závazek k poskytování lékařského vzdělávání se nemění. Budeme i nadále podporovat účast zdravotnických odborníků na nezávislém medicínském vzdělávání prostřednictvím nezávislých a důvěryhodných třetích stran. Zdravotničtí odborníci se budou moci hlásit přímo organizátorům vzdělávání, kteří bez jakéhokoliv vlivu firmy rozhodnou, kteří z nich finanční podporu obdrží. 

Za třetí, od 1. 1. 2016 opouštíme od plateb zdravotnickým odborníkům, kteří vystupují naším jménem:

  • Abychom rozptýlili jakékoliv obavy z nepatřičného ovlivňování předepisujících lékařů a zajistili větší transparentnost našeho marketingového a vzdělávacího úsilí, upouštíme od 1. 1. 2016 od vyplácení odměn zdravotnickým odborníkům, kteří naším jménem přednášejí o léčivých přípravcích vydávaných na lékařský předpis a o vakcínách GSK. Místo toho vyvíjíme nové digitální, osobně zaměřené aplikace, fungující v reálném čase, s cílem zlepšit poskytování informací zdravotnickým odborníkům. Medicínští poradci GSK budou mít více času na komunikaci s externími partnery a na zodpovídání jejich otázek ohledně našich léků.

Zdravotničtí odborníci jsou pro GSK cennými partnery a i nadále jim budeme poskytovat odměny za nepropagační činnost, kterou bychom bez nich nemohli dělat. Patří sem:

  • Provádění klinického výzkumu sponzorovaného GSK
  • Poradenská činnost a průzkum trhu, které nám poskytují základní poznatky o konkrétních nemocech a péči o pacienta