Granty

Podpora lékařského vzdělávání zvyšujícího zdravotní péči o pacienta 

GSK pravidelně dostává žádosti od různých zdravotnických zařízení o poskytnutí účelově vázaných finančních darů pro různé projekty či na podporu zdravotnických zařízení ve smyslu zkvalitnění zdravotní péče či rozšíření vědeckých poznatků.

Misí GSK je podpora péče o veřejné zdraví. V souladu s touto misí může naše společnost takové dary poskytnout a podpořit projekty zaměřené na zkvalitnění lékařské péče zvýšením odbornosti a rozšířením vědeckého poznání. Protože je množství těchto žádostí velké, bohužel není možné všem vyhovět.

Poskytování finančních darů je primárně určeno na podporu edukačních projektů, nikoliv na podporu výzkumu. Z tohoto důvodu je možné formou finančního daru podpořit pouze projekty týkající se diagnóz, pro které má již společnost GSK registrované léčivé přípravky či vakcíny (pozn.: čistě výzkumné projekty jsou podporovány odlišným grantovým řízením a posuzování je koordinováno přímo GSK). Kontakovat nás můžete také na adrese cz.info@gsk.com.

Postup pro zaslání žádosti

 1. Pokud chcete požádat o finanční dar, stáhněte si níže uvedený formulář žádosti.
  Žádost ke stažení (18kB)
 2. Žádost musí obsahovat dostatek informací jak o příjemci, tak o předmětu daru. Je též nutno informovat o jakémkoli případném střetu zájmů, do kterého by se vaše společnost dostala v případě, že dar obdrží.
 3. Vyplněnou žádost je potřeba podepsat a orazítkovat oficiálním razítkem organizace.
 4. Podepsaný a vyplněný formulář zašlete na adresu GlaxoSmithKline s.r.o., Hvězdova 1734/2c, Praha 4, 140 00. POZOR! Pro hodnocení žádostí je nezbytně nutné, aby byly řádně vyplněny veškeré požadované údaje.
 5. Žádosti budou posouzeny do 14 dnů od jejich doručení a žadatel bude následně písemně vyrozuměn o výsledku rozhodnutí grantové komise.
Zpět na začátek

Kritéria pro posouzení žadatele o dar

 1. Žadatelem daru je právnická osoba s většinovým vlastnictvím státu, kraje či obce či odborná lékařská společnost. Žadatelem daru může být i právnická osoba zřízená právnickou osobou s většinovým vlastnictvím státu nebo odbornou lékařskou společností za účelem získávání darů pro podporu činnost zřizovatele, která se vůči GSK jednoznačně zaváže zajistit užívání daru pro sjednaný účel v souladu s podmínkami této směrnice či společnost pověřená výše zmíněným subjektem.
 2. Žadatelem daru není nikdy fyzická osoba.
 3. Žadatel má neposkvrněnou pověst a v minulosti dostál všem svým povinnostem v souvislosti se všemi poskytnutými dary od společnosti GSK.
 4. Žadatel má k provádění podporované aktivity potřebnou kvalifikaci, případně je schopen k realizaci podporované činnosti sjednat osobu s příslušnou kvalifikací.
 5. Žadatel musí garantovat, že jeho vnitřní kontrolní prostředí je schopno zajistit využití daru pouze k účelu, za kterým je poskytnut. V případě, že by prostředky nebyly vynaloženy v souladu se smlouvou na dohodnutý účel, GSK bude vyžadovat jejich vrácení.
Zpět na začátek

Kritéria pro posouzení předmětu daru

 1. Předmět daru je určen k podpoře lékařského vzdělávání (včetně poskytování odborné literatury) zvyšujícího zdravotní péči o pacienta (jako je zkvalitnění diagnostiky, léčby či rehabilitace pacientů apod), rozšíření vědeckého poznání včetně podpory vzniku či provozu registrů zřizovaných pro hodnocení přínosu zdravotní péče.
 2. Předmětem daru není kampaň ani medicínské vzdělávání v terapeutické oblasti, kde GSK nemá registrovaný produkt.
 3. Žádost obsahuje dostatek informací, aby jí mohla porozumět i nezúčastněná osoba.
 4. V případě podpory odborných stáží (stipendií) nebo podpory speciálních (odborných) vzdělávacích projektů, může GSK pro podrobnější specifikaci vyžadovat doplnění žádosti o finanční dar formou dotazníků, které naleznete zde ke stažení.
  Dotazník A - Podpora speciálních vzdělávacích / odborných projektů (31kB) 
  Dotazník B Podpora vzdělávání formou stáží / stipendií (29kB) 
 5. GSK nepřispívá na projekty, v rámci nichž se zakupují přístrojová vybavení a spotřební materiál.
 6. Kromě případů žádosti o odbornou literaturu by GSK nemělo být jediným přispěvatelem – GSK může přispět max 50 % z celkového rozpočtu aktivity a výše daru nesmí překročit 25 % ročního příjmu žadatele.

V případě registrů musí být nadále splněny následující podmínky:

 1. Musí být předložena detailní projektová dokumentace, včetně kalkulace a popisu benefitů plynoucích z tohoto registru.
 2. V případě registrů by měla být žadatelem odborná společnost, která je zadavatelem nebo vlastníkem registru, případně jeho zřizovatelem a provozovatelem. V případě, že žádá o dar zřizovatel a provozovatel registru (nikoliv přímo odborná společnost), je potřeba, aby odborná společnost písemně doložila svůj zájem na existenci registru a smlouva musí být trojstranná.
Zpět na začátek

Poskytnutí daru a jeho kontrola

 1. GSK si ponechává právo poskytnout i pouze část požadované částky, případně žádost  neodpovídající výše uvedeným kriteriím nebo z důvodu vyčerpaného finančního rozpočtu zamítnout.
 2. V případě kladného rozhodnutí o poskytnutí daru společnost GSK připraví darovací smlouvu.
 3. V případě žádosti o dar na publikaci odborné literatury je žadatelem autor či koordinátor, pokud je dar směřován přímo na třetí stranu (tj. vydávající nakladatelství), musí být smlouva trojstranná.
 4. Dar bude poskytnut nejpozději 14 dní od podpisu této smlouvy.
 5. Poskytnutí daru bude provedeno v souladu s platnou legislativou, Etickým kodexem GSK zahrnující EK AIFP, případně EFPIA.
 6. GSK neposkytne žádné dary za účelem podpory předepisování nebo doporučování léčivých přípravků.
 7. Podle smlouvy GSK má právo zveřejnit název každého příjemce daru společně s hodnotou, účelem tohoto daru a datem poskytnutí daru.
 8. Příjemce daru je povinnen zaslat GSK ve lhůtě stanovené ve smlouvě kopie účetních dokladů (tj. kopie faktur, stvrzenek, účtenek, výpisů, kalkulací, smluv apod.) prokazující využití finančních prostředků ke stanovenému účelu, případně konečnou kalkulaci nákladů v případě odborných projektů. Z těchto dokladů musí být patrné, k jakému účelu byly prostředky použity. V případě nedodání dokladů ve stanoveném termínu může GSK od smlouvy odstoupit a žádat o vrácení poskytnutých finančních prostředků.
 9. V případě nevyčerpání celé částky daru je příjemce povinnen tento rozdíl vrátit, případně požádat o  možnost dočerpání na jiný účel, který je v souladu s výše uvedenými principy a který společnost GSK schválí. V takovém případě GSK připraví dodatek ke smlouvě.
 10. Veškeré dary musí být realizovány v roce 2019, anebo lze požádat o tzv. možnost prodloužení financování na základě dodatku ke smlouvě o poskytnutí daru.

Společnost GSK přijala závazek transparentnosti svých vztahů s oborníky ve zdravotnictví a poskytovateli zdravotních služeb na celém světě vyplývající z Etických kodexů EFPIA a AIFP. Od 1. ledna 2015 je zavázána zveřejňovat informace o platbách, které provádí ve prospěch odborníků ve zdravotnictví a poskytovatelů zdravotních služeb podle požadavků Etického kodexu AIFP.

Výkazy budou zveřejněny každoročně na centrální platformě zřízené pro tento účel AIFP nebo na veřejně přístupných stránkách GSK. Tyto informace budou uveřejněny po dobu nejméně 3 let. Podrobné informace o transparentním zveřejňování informací společností GSK jsou dostupné na: http://www.aifp.cz/cs/eticke-jednani/transparentni-spoluprace/*

Před uveřejněním/zpřístupněním informací společnost GSK poskytne odborníkům ve zdravotnictví a poskytovatelům zdravotních služeb údaje o provedených platbách, které budou ve vztahu k nim uveřejněny.

V případě dotazu,
obracejte se na Renátu Lehnerovou
renata.r.lehnerova@gsk.com
mobilní telefon 602 419 642.

*Kliknutím na odkaz opustíte webové stránky GSK Česká republika. Společnost GlaxoSmithKline s.r.o. nenese odpovědnost za další obsah.

Zpět na začátek