Trust in Science LATAM

Trust in Science LATAM je iniciativa zaměřená na financování výzkumu založená společností GSK v roce 2011, která se zaměřuje na budování udržitelných a dlouhodobých vědeckovýzkumných kapacit v Latinské Americe. Prostřednictvím tohoto programu se snažíme navázat partnerství s výzkumnými skupinami, podpořit výzkumné projekty, a přispět tak k realizaci našeho společného cíle spočívajícího ve zpřístupnění nových léků pacientům, kteří je potřebují.

Trust in Science LATAM se snaží kreativním způsobem zahrnujícím obousměrnou výměnu znalostí, technologií, dovedností, vzdělávání a informací navázat intenzivní spolupráci s výjimečnými vědeckovýzkumnými skupinami působícími v Latinské Americe.

Od zahájení své činnosti v roce 2011 se program Trust in Science LATAM stal katalyzátorem podporujícím validaci a výzkum podnětných námětů, jak léčit ta nejnaléhavější onemocnění včetně chorob, které mají v Latinské Americe výrazný dopad na veřejné zdraví.

V Brazílii a Argentině spolupracujeme s vládními agenturami pro financování výzkumu, a přispíváme tak k navýšení prostředků, které jsou pro podporované výzkumné projekty k dispozici.

V Brazílii spolupracujeme s Council of Science and Technology (CNPQ)* a dále také s Sao Paulo State Foundation for Research Support (FAPESP)*. V Argentině je naším partnerem Ministry of Science and Technology*. Výzvy k předkládání žádostí o podporu jednotlivých projektů zveřejňujeme na internetových stránkách našich partnerských organizací a předkládané projekty vyhodnocujeme spolu s nimi.

Další informace získáte na e-mailové adrese trust.inscience@gsk.com.

*Kliknutím na odkaz opustíte webové stránky GSK Česká republika. Společnost GlaxoSmithKline s.r.o. nenese odpovědnost za další obsah.

Případové studie

Design a syntéza chemoterapeutik potenciálně účinných proti Chagasově nemoci

Koordinátor: Elizabeth Igne Ferreira, Ph.D.

Farmaceutická fakulta, Oddělení farmacie, Univerzita Sao Paulo

„Projekt, na kterém spolupracujeme s GSK v rámci programu Trust in Science LATAM od listopadu 2011, měl mimořádnou důležitost pro naši skupinu zahrnující výzkumné pracovníky, absolventy a účastníky postdoktorandského studia věnující se výzkumu opomíjených onemocnění, jako je Chagasova choroba. Díky průběžnému kontaktu s vědeckými pracovníky společnosti GSK působícími ve španělském Tres Cantos a v Londýně a díky osobním setkáním, ke kterým docházelo každé dva až tři měsíce, jsme získali příležitost seznámit se s problematikou z perspektivy farmaceutických firem. Během našich setkání diskutujeme o výsledcích našeho výzkumu a také některých otázkách týkajících se naší činnosti, což přispívá k rozšíření našich vědeckých znalostí a posunuje nás to blíže k nalezení slibných kandidátů na lék proti Chagasově chorobě. Účast v programu Trust in Science byla pro naši skupinu výbornou zkušeností a rozhodně přispěla k dalšímu rozvoji naší práce. Iniciativy tohoto druhu je nutné podporovat a proměnit je v trvalé programy s celospolečenským přínosem.“

Spolupráce Trust in Science s brazilskými partnery zaměřená na léčbu závažných případů astmatu

 

Případová kontrolní studie rizikových faktorů, endofenotypů a biomarkerů

Koordinátor – prof. Alvaro Cruz

„Program ProAR (Program pro kontrolu astmatu v brazilském státě Bahia) je akademickou iniciativou zahájenou v roce 2002, které se účastní Lékařská fakulta na Federální univerzitě Bahia. Zaměřuje se na praktickou aplikaci nejnovějších vědeckých poznatků budováním kapacit v rámci systému veřejného zdravotnictví zabývajících se léčbou astmatu a výzkumem faktorů důležitých z hlediska prevence a kontroly tohoto onemocnění.“

V rámci programu ProAR byla vytvořena referenční centra pro závažné případy astmatu v Salvadoru, hlavním městě brazilského státu Bahia. Ve čtyřech referenčních centrech bylo zaregistrováno celkem více než 4 000 pacientů s neléčeným těžkým astmatem a polovina z nich byla následně podrobena pravidelnému sledování. Tito pacienti tvořili kohortu ambulantních pacientů s dříve neléčeným těžkým astmatem, kterým byl zdarma poskytnut nejvyšší standard zdravotní péče.

V roce 2009 obdržel profesor Álvaro A. Cruz, zakladatel programu ProAR a výzkumný pracovník Brazilské rady pro výzkum (CNPq), grant CNPq určený na výstavbu centra excelence pro léčbu astmatu a na realizaci výzkumného programu zaměřeného na výzkum rizikových faktorů, endofenotypů a biomarkerů těžkého astmatu. Tento projekt byl podpořen také z prostředků programu Trust in Science společnosti GSK, který poskytl další finanční prostředky a podpořil také spolupráci s evropským konsorciem U-Biopred. Do realizace projektu a sledování jeho pokroků i průběžného řešení problémů byli zapojení také Dr. Isro Gloger a David Myles (GSK), kteří se účastnili pravidelných telekonferencí probíhajících jednou měsíčně a celé řady osobních setkání, při kterých přispívali svými cennými radami.

Prioritní oblasti výzkumu

Naše společnost se zaměřuje na celou řadu závažných onemocnění, a v počátečních fázích našeho programu jsme se proto rozhodli soustředit především na čtyři oblasti, které představují v Latinské Americe nejzávažnější problém, a jsou tedy hlavní prioritou pro vlády jednotlivých zemí. Těmito oblastmi jsou:

 • Respirační onemocnění
 • Metabolická onemocnění
 • Infekční onemocnění, zejména opomíjené tropické nemoci
 • Imunologická onemocnění a záněty

V rámci těchto oblastí se zaměřujeme především na následující:

Respirační onemocnění

 • Astma
 • Chronická obstrukční plicní nemoc
 • Akutní poškození plic
 • Cystická fibróza
 • Plicní fibróza

Metabolická onemocnění

 • Dyslipidémie
 • Obezita, diabetes typu I a typu II (včetně sekundárních diabetických komplikací)
 • Metabolický syndrom
 • Srdeční selhání
 • Kachexie

Infekční a opomíjené choroby

 • Tropické choroby (malárie, Chagasova nemoc, leishmanióza)
 • Rychlé diagnostické systémy pro diagnózu virových a bakteriálních infekcí
 • Nové přístupy k léčení virových (včetně HCV, HIV, RSV, HPV, HBV) a bakteriálních infekcí včetně TB

Imunologická onemocnění a záněty

 • Epigenetický výzkum
 • Revmatoidní artritida
 • Zánětlivé procesy u onemocnění