Trust in Science Africa

Trust in Science Africa je program pro financování výzkumu určeného pro Afriku, jehož cílem je vybudovat udržitelnou a dlouhodobě působící vědeckovýzkumnou základnu, která se zaměří na vývoj léků odpovídajících potřebám pacientů na tomto kontinentu. V první fázi bude financování výzkumu dostupné pro vědce působící v Keni, Tanzanii a Ugandě.
Informace o financování výzkumu nepřenosných nemocí v Africe naleznete na stránkách Africa NCD Open Lab*.

*Kliknutím na odkaz opustíte webové stránky GSK Česká republika. Společnost GlaxoSmithKline s.r.o. nenese odpovědnost za další obsah.

 

Souhrnné informace

Mezi širší cíle programu Trust in Science Africa patří:

  • Podpořit udržitelné investice do lokálních vědeckých inovací a potenciálu
  • Napomoci praktické aplikaci výsledků vědeckého výzkumu a zajistit smysluplný přínos pro pacienty
  • Dosáhnout průlomových vědeckých objevů a nalézt řešení zdravotních problémů, pro něž jsou současné možnosti léčby omezené nebo vůbec neexistují
  • Posílit postavení GSK jakožto upřednostňovaného výzkumného partnera v oblasti zdravotní péče a navázat vztahy vedoucí k další spolupráci
  • Podpořit sdílení talentů, technologií a vědeckých poznatků mezi GSK a vybranými výzkumnými skupinami

Finanční podpora navrhovaných výzkumných projektů

Naším cílem je vyhledávat ty nejlepší návrhy na výzkumné projekty a financovat jejich realizaci, a proto vítáme žádosti o finanční podporu jak od mladých vědců, tak i od zavedených výzkumných skupin. Žádosti o financování projektů ze všech zemí budou posuzovány společně a ta z nich, která bude celkově vyhodnocena jako nejlepší (na základě hodnocení vědeckého přínosu), bude nezávislým vědeckým rozhodčím panelem vybrána jako vítěz, který financování obdrží. Program se zaměřuje na podporu vědeckovýzkumných projektů, které mohou přinést rychlé praktické výsledky v podobě kvalitnějšího života pacientů. Podporovány jsou především výzkumné projekty související s lokálně specifickými zdravotními problémy.  

Prioritní oblasti výzkumu

Úspěšné projekty se zaměří na identifikaci oblastí společného zájmu, kde může vyřešení otázek pokládaných výzkumem vést k průlomu v našem porozumění danému onemocnění. Již nyní se při výzkumu a vývoji nových léků intenzivně zaměřujeme na několik hlavních oblastí. Trust in Science se zaměřuje především na podporu navrhovaných výzkumných projektů v následujících oblastech:

Respirační a jiná nepřenosná onemocnění

Chronická obstrukční plicní nemoc, astma (strategie pro zlepšení dostupnosti léčby a pokynů pro kontrolu symptomů onemocnění), plicní fibróza, kardiovaskulární onemocnění včetně hypertenze, hyperlipidémie, infarktu myokardu, srdečního selhání, cévní mozkové příhody (strategie pro prohloubení našich znalostí týkajících se epidemiologie onemocnění, populačně závislých genetických rizikových faktorů a faktorů ovlivňujících výsledky léčby).

Metabolická onemocnění

Diabetes, obezita, ateroskleróza, srdeční selhání.

Infekční onemocnění včetně TBC a HIV

  • Nové metody léčby virových (včetně viru hepatitidy C a B, respiračního syncytiálního viru, lidského papilomaviru, HIV) a bakteriálních infekcí
  • Iniciativy zaměřené na profesní rozvoj klinických zkoušejících
  • Novorozenecká sepse (iniciativy zaměřené na zvýšení rychlosti a přesnosti diagnostiky a zjednodušení léčby)
  • Tuberkulóza

Tropické nemoci

Malárie, spavá nemoc, leishmanióza

Imunologie a záněty

Epigenetika, revmatoidní artritida, cytokiny a chemokiny v patologických procesech

Biofarmaceutika

Proteinová terapeutika včetně monoklonálních protilátek

Další témata

Program aktivně vyhledává projekty ve výše zmíněných oblastech, takže pokud máte výjimečný nápad, který má potenciál významně zlepšit zdravotní stav pacientů, můžete svůj výzkumný projekt předložit spolu s jednoznačným odůvodněním, proč by měla být jeho podpora zvážena. Fází počátečního výběru projdou pouze ty nejlepší návrhy.

Vítězné projekty v roce 2014

Vítězné projekty, které v roce 2014 získaly podporu v rámci programu Trust in Science Africa

Vítězné projekty v rámci výzvy pro rok 2014

Instituce a země

Název projektu

Dr. David Kateete

Univerzita Makarere, Kampala, Uganda

Validace mykobakteriálních romboidních proteáz jakožto cílů pro lék/vakcínu proti TB

Dr. Clara Wekesa

MRC/UVRI Uganda Research Unit on AIDS, Uganda

Prevalence a rizikové faktory jaterní fibrózy u pacientů infikovaných HIV ve venkovských oblastech v Ugandě

Dr. Omalla Allan

Kenya Medical Research Institute (KEMRI), Keňa

In vitro screening výtažků z afrických tropických rostlin jakožto potenciálních cílů v případě chronické aktivace CD4 T-buněk a virálního rezervoáru HIV-1

Dr. Bernhard Ogutu

Centre for Research in Therapeutic Sciences, Nairobi, Keňa

Farmakoepidemiologie léčebných přípravků na léčbu HT-AGT2 hypertenze ve vybraných zdravotnických zařízeních v Keni

Dr. Bruce Kirenga

Univerzita Makarere, Kampala, Uganda

Ugandský registr pro astma a chronickou obstrukční plicní nemoc (URAC)

Dr. Samuel Okurut

Univerzita Makarere, Kampala, Uganda

Fenotypová a funkční charakterizace B buněk v mozkomíšním moku a periferní krvi u kryptokokové meningitidy související s HIV