Měníme způsob spolupráce se zdravotnickými odborníky

Jsme lídry ve farmaceutickém průmyslu co do změn způsobu spolupráce s lékaři a dalšími zdravotnickými odborníky. Medicínský ředitel společnosti Murray Stewart vysvětlil, že tyto změny při veškerém rozhodování kladou zájmy pacientů na první místo.

Záměrem našich nových postupů je poskytovat lékařům vysoce kvalitní a aktuální informace o našich léčivých prostředcích, díky nimž budou moci zvolit vždy nejvhodnější léčbu pro své pacienty.

Spolupráce naší farmaceutické společnosti s lékaři a dalšími zdravotnickými odborníky má řadu podob. Předáváme jim informace o našich léčivých prostředcích, aby se zdravotničtí odborníci při předepisování léků pacientům mohli vždy správně rozhodnout. Lékaři naším jménem představují svým kolegům naše léky, rovněž působí jako naši poradci a v této roli nám sdělují své vědecké i lékařské odborné poznatky spolu se zkušenostmi s péčí o pacienty.

Jsme přesvědčeni, že vztah mezi farmaceutickými společnostmi a zdravotnickými odborníky je bytostně důležitý pro pokrok lékařské vědy a pro uspokojení potřeb pacientů i veřejného zdraví. Zároveň si uvědomujeme narůstající obavy z toho, že dosavadní způsob, jímž farmaceutický průmysl poskytuje informace a vzdělávání zdravotnickým odborníkům, může být vnímán jako nevhodné ovlivňování preskripčních rozhodnutí. Z těchto důvodů jsme se zavázali ke změně způsobu spolupráce s lékaři a dalšími zdravotnickými odborníky.

První takovou změnou je nový způsob odměňování našich prodejců. Od ledna 2015 již naši medicínští reprezentanti nemají stanoveny individuální prodejní cíle. Jejich odměňování se nyní odvíjí od odborných znalostí a kvality služeb poskytovaných zdravotnickým odborníkům. 

Za druhé jsme přesvědčeni, že naše role při podpoře průběžného vzdělávání zdravotnických odborníků formou poskytování informací o onemocněních, diagnostice a léčbě zůstává důležitým doplňkem vzdělávacích aktivit zajišťovaných státem či zaměstnavateli. Budeme k němu nicméně přistupovat jinak, abychom předešli jakémukoli případnému podezření z nevhodného ovlivňování preskripčních rozhodnutí.

Zavedli jsme nový, objektivní přístup k podpoře účasti zdravotnických odborníků na lékařských a vědeckých kongresech prostřednictvím nezávislých třetích stran, které rozhodují o tom, komu má být poskytnuto financování účasti na těchto důležitých setkáních. Na výběr konkrétních zdravotnických odborníků, kterým bude sponzorství poskytnuto, nemáme žádný vliv.

I nadále podporujeme nezávislé lékařské vzdělávací aktivity poskytované nezávislými třetími stranami, které si budou moci zažádat o nestranné financování vzdělávacích programů. Na obsah, obor ani výběr účastníků projektů, jimž bude financování přiznáno, nemáme žádný vliv. Námi uplatňované změny se nijak nedotýkají našeho závazku zprostředkovávat lékařské vzdělávání, ale znamenají, že rozhodování o tom, co, jak a komu bude v rámci vzdělávacích aktivit předáváno, bude zcela v rukou nezávislých organizací.

Zrušili jsme také úhrady zdravotnickým odborníkům ve zdravotnictví za přednášky, které poskytují jménem naší společnosti o našich lécích na lékařský předpis. Namísto toho pracujeme na nových digitálních, osobně zaměřených aplikacích, fungujících v reálném čase, které zkvalitní předávání našich informací zdravotnickým odborníkům. Zajistili jsme, aby naši vlastní poradci z medicínského oddělení měli více prostoru ke komunikaci s odborníky ve zdravotnictví a k odpovídání na jejich dotazy ohledně našich léků. Jsou to odborníci na léčivé prostředky, jejichž vývojem jsme strávili řadu let, a tito odborníci odpovídají za poskytování správných informací na podporu jejich bezpečného a účinného použití.

Budeme i nadále spolupracovat se zdravotnickými odborníky při nepropagačních klíčových aktivitách, k nimž patří klinický výzkum a sdílení klinických zkušeností z pozice poradců; za tuto činnost budou i nadále odměňováni. Tento způsob spolupráce je zcela zásadní pro to, aby námi vyvíjené léky byly bezpečné, účinné a odpovídaly potřebám pacientů.

Tyto změny jdou skutečně do hloubky, nicméně pociťujeme povinnost přeměnit náš obchodní model tak, aby při jakémkoli rozhodování stáli na prvním místě vždy pouze pacienti.