Zapojení a diverzita

Naším cílem je vytvořit přívětivé pracovní prostředí, které bude atraktivní a dokáže si udržet ty nejtalentovanější lidi různých národností a kultur.

Chceme být organizace, ve které mají všichni pocit, že jsou její součástí, a vědí, že jejich práce je pro firmu velkým přínosem. Oceňujeme různé znalosti, přístupy, zkušenosti a styly práce z celého světa. Tím se posiluje individuální kreativita, inovace a přináší to mnoho výhod i z obchodního hlediska.

Rovnost znamená, že se všem zaměstnancům dostane rovného zacházení bez ohledu na skutečnou nebo vnímanou rasu, barvu pleti, etnický či národnostní původ, věk, pohlaví, sexuální orientaci, rodinný stav, genderovou identitu nebo způsoby vyjadřování, náboženství či víru, fyzické schopnosti i omezení nebo chronické zdravotní problémy.

Pro více informací o našem přístupu si přečtěte naše prohlášení o rovných příležitostech.

Genderová diverzita

Soustředíme se na podporu genderové diverzity v řídicích a výkonných funkcích. V roce 2013 jsme zavedli cílené individuální a skupinové koučování pro nové talenty. V roce 2014 jsme vyzvali zaměstnance, aby se zapojili do diskuzí o skrytých bariérách, které by mohly bránit genderové diverzitě.

Kulturní a etnická diverzita

Monitorujeme podíl etnických menšin mezi našimi zaměstnanci na lokální úrovni ve srovnání s průměrem našeho průmyslového odvětví a obecnou populací státu. Vedle toho spolupracujeme se skupinami zastupujícími různé komunity.

Zdravotně postižení

Dbáme na to, abychom ve společnosti GSK nabízeli kariérní příležitosti i lidem se zdravotním postižením, kteří mohou našemu podniku přispět svým talentem a odborností. Zdravotní postižení je ve společnosti GSK globálním tématem, proto jsme zřídili Celosvětovou radu pro zdravotní postižení, která stanoví prioritní oblasti a cíle a sleduje naše pokroky. Vedle toho vynakládáme mimořádné úsilí na udržení a podporu zaměstnanců, kteří utrpí nějakou zdravotní újmu během pracovního vztahu ve společnosti GSK.